Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011

Sebuah akta yang membolehkan penubuhan Pihak Berkuasa Tenaga Lestari Malaysia (SEDA) serta membenarkan fungsi-fungsi dan bidang kuasa yang tertakluk dibawah perkara-perkara berkaitan

  • Bahagian I : Permulaan
  • Bahagian II : Pihak Berkuasa
  • Bahagian III : Fungsi dan Kuasa Pihak Berkuasa
  • Bahagian IV : Pekerja Pihak Berkuasa
  • Bahagian V : Kewangan
  • Bahagian VI : Am
“Tenaga lestari” bermaksud, tenaga yangdijana,dibekalkan,dan digunakan
mampu memenuhi keperluan sedia ada tanpa menimbulkan kekangan untuk memenuhi keperluan generasi akan datang, dan ini termasuklah tenaga boleh baharu.

Sila muat turun fail di bawah untuk maklumat lanjut

P.U. (B) 494/2023Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa10/11/2023
P.U. (B) 495/2011Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa26/08/2011
P.U. (B) 219/2015Pemberitahuan Simbol dan Lambang bagi Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia dan Sistem Tarif Galakan
Icon
636.45 KB
2203 Downloads
07/05/2015