Visi Polisi

Mencapai 20% Kapasiti Campuran bagi Tenaga Boleh Baharu (TBB) Menjelang Tahun 2025

  • Melaksanakan Peningkatan Meter Tenaga Bersih (NEM) dan Pajakan Solar
  • Melaksanakan Program Solar Skala Besar 3 (LSS3)
  • Melaksanakan Projek TBB Bukan-solar
  • Memantapkan Program Fasilitasi Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia
  • Membolehkan Capaian Yang Lebih Baik Terhadap Sumber-sumber Tenaga Boleh Baharu

Objektif

  • Untuk meningkatkan sumbangan TBB dalam campuran penjanaan tenaga kebangsaan;
  • Untuk menyelia perkembangan industri TBB;
  • Untuk memastikan kos penjanaan TBB adalah berpatutan;
  • Untuk memulihara alam sekitar bagi generasi akan datang; dan
  • Untuk meningkatkan kesedaran tentang peranan dan kepentingan TBB.