Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011

Sebuah akta yang membolehkan penubuhan Pihak Berkuasa Tenaga Lestari Malaysia (SEDA) serta membenarkan fungsi-fungsi dan bidang kuasa yang tertakluk dibawah perkara-perkara berkaitan

  • Bahagian I : Permulaan
  • Bahagian II : Pihak Berkuasa
  • Bahagian III : Fungsi dan Kuasa Pihak Berkuasa
  • Bahagian IV : Pekerja Pihak Berkuasa
  • Bahagian V : Kewangan
  • Bahagian VI : Am
“Tenaga lestari” bermaksud, tenaga yangdijana,dibekalkan,dan digunakan
mampu memenuhi keperluan sedia ada tanpa menimbulkan kekangan untuk memenuhi keperluan generasi akan datang, dan ini termasuklah tenaga boleh baharu.

Sila muat turun fail di bawah untuk maklumat lanjut

Sustainable Energy Development Authority Act (Act 726)
394.63 KB
1251 Downloads
02/06/2011
Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (Akta 726)
390.30 KB
659 Downloads
02/06/2011
P.U. (B) 219 Pemberitahuan Simbol dan Lambang bagi Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia dan Sistem Tarif Galakan
636.45 KB
541 Downloads
07/05/2015